Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en bestellingen van Rama Car Hifi.

 1. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst, indien en voorzover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 1. Het zonder commentaar accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zijn aanvaard.

 1. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen overlet.

 1. Toepassing van de door de koper ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 1. Deze voorwaarden worden op verzoek aan de koper toegezonden. Deze voorwaarden kunnen ook worden geraadpleegd via Internet op: www.ramacarhifi.nl


Artikel 2: Offertes

 1. Alle aanbiedingen van Rama Car Hifi zijn vrijblijvend. Rama Car Hifi is gerechtigd prijzen te wijzigen.

 1. De overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie van de bestelling door Rama Car Hifi. Rama Car Hifi is gerechtigd de bestelling(en) te weigeren. Indien de bestelling door Rama Car Hifi wordt geweigerd, zal dit binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling worden meegedeeld.

 1. Na ontvangst van de bestelling zal Rama Car Hifi beoordelen of de bestelling:

  a. kan worden geaccepteerd.

  b. niet kan worden geaccepteerd.

  c. kan worden geaccepteerd onder gewijzigde voorwaarden.

 1. Indien Rama Car Hifi de bestelling accepteert, zal hiervan direct een bevestiging worden toegezonden. De bevestiging zal per E-mail naar het door de koper opgegeven E-Mailadres geschieden. Op het moment van acceptatie is er sprake van een overeenkomst. Indien de bestelling alleen onder gewijzigde voorwaarden kan worden geaccepteerd, zal binnen 10 dagen na ontvangst hiervan mededeling worden gedaan. De overeenkomst komt pas tot stand als de koper dit gewijzigde voorstel accepteert.


Artikel 3: Prijzen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en/of diensten zijn in Euro's, inclusief BTW, exclusief (indien vermeld) verpakkings- en verzendkosten en exclusief montage of speciale accessoires tenzij uitdrukkelijk vermeld bij bevestiging van de bestelling.

 1. Rama Car Hifi brengt, indien vermeld, verpakkings-, administratie- en verzendkosten in rekening. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de waarde, gewicht en aantal. Indien deze kosten hoger zijn dan hetgeen is vermeld op de bevestigingsmail, wordt de koper hiervan telefonisch of per e-mail op de hoogte gesteld.


Artikel 4: Betalingen

 1. De betaling dient per vooruitbetaling te geschieden of onder rembours. Vooruitbetaling kan plaatsvinden door overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer 97.60.92.255 ten name van Rama Car Hifi onder vermelding van het ordernummer.

 1. Bij remboursverzendingen komen de extra kosten die hiermee zijn gemoeid voor rekening van de koper. Rama Car Hifi is gerechtigd bij betaling via een creditcard kosten in rekening te brengen.

 1. Indien schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling in tegenstelling tot hetgeen is vermeld onder 4.1 te geschieden binnen 14 dagen na datum van de factuur.

 1. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist en is de koper vanaf die dag een rente van 1% per maand verschuldigd. Rama Car Hifi is gerechtigd naast de hoofdvordering te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door de koper verschuldigd in ieder geval wanneer Rama Car Hifi zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.

 1. Ter keuze van Rama Car Hifi kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schade vergoeding.

 1. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


Artikel 5: Levering

 1. De door Rama Car Hifi opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Indien de leveringstermijn zodanig is dat in redelijkheid niet van de koper kan worden verlangd de overeenkomst in stand te houden, dan is de koper gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dit noodzakelijk is.

 1. Rama Car Hifi kan een bestelling in meerdere deelleveringen opsplitsen. Indien hiervoor extra portokosten moeten worden gemaakt, is Rama Car Hifi gerechtigd deze extra kosten bij de koper in rekening te brengen.

 1. Alle leveringen van Rama Car Hifi vinden plaats door middel van TPG/TNT of DHL. De levering geschiedt af magazijn van Rama Car Hifi.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Rama Car Hifi geleverde zaken blijven het eigendom van Rama Car Hifi totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Rama Car Hifi gesloten overeenkomsten is nagekomen:

  1. de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of de te leveren zaken zelf.

  1. eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van een overeenkomst.


 1. Bij overschrijding van de in deze algemene voorwaarden genoemde betalingstermijn en wanneer er gegronde vrees bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, is Rama Car Hifi bevoegd de geleverde zaken, waarop het in 6.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, zonder ingebrekestelling bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden, terug te halen of te doen ophalen.


Artikel 7: Reclames

a. defecten

 1. De koper is verplicht direct bij het ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten worden geconstateerd, dient zulks binnen 24 uur ter kennis van Rama Car Hifi te worden gebracht. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan Rama Car Hifi te worden gemeld.

 1. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Rama Car Hifi is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.

 1. Reclames schorten de betalingsverplichting van de koper niet op. Rama Car Hifi dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

 1. Indien retourzending noodzakelijk blijkt geschiedt dit voor rekening en risico van de koper. Eveneens komen de overige kosten die worden gemaakt om het defecte product te retourneren voor rekening van de koper. Voorbeeld van dergelijke kosten is verpakkingsmateriaal. Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven vermeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van Rama Car Hifi indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending op een door Rama Car Hifi te bepalen wijze.

 1. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn ge- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

 1. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 8 (aansprakelijkheid/garantie).


b. niet beantwoorden aan de overeenkomst

 1. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de koper Rama Car Hifi daarvan in ieder geval binnen 8 dagen na aflevering, althans nadat constatering rederlijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

 1. Indien is aangetoond dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Rama Car Hifi de keuze de desbetreffende zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken dan wel de factuurwaarde daarvan terug te betalen. Retournering dient te geschieden in de originele onbeschadigde verpakking met de daarbij behorende garantiebewijzen, instructieboekjes, installatiehandleidingen, accessoires, toebehoren, codekaarten en dergelijke.


c. Recht op ontbinding op grond van artikel 7:46d. BW

 1. Indien de koper om welke reden dan ook de producten niet wenst af te nemen, dan heeft de koper het recht het product binnen 7 werkdagen na aflevering aan Rama Car Hifi te retourneren. Retourzendingen worden door Rama Car Hifi in deze situatie alleen geaccepteerd indien de verpakking van het product tot in redelijkheid onbeschadigd is. De kosten voor retourzending komen geheel voor rekening en risico van de koper. Slechts wanneer de fout door het team van Rama Car Hifi is veroorzaakt zullen wij de kosten voor onze rekening nemen. Dit betekent niet dat u retourpakketten franco aan ons kunt versturen. Pakketten die franco aan ons worden verstuurd, zullen altijd door ons worden geweigerd.

 1. Indien de koper de overeenkomst ingevolge artikel 7.9 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, vragen wij vriendelijk dit vooraf schriftelijk (per e-mail, brief of fax) aan het team van Rama Car Hifi te melden. De koper kan hiervoor een Retour Met Authorisatie voor aanvragen, oftewel een RMA-formulier welke is te vinden op http://www.ramacarhifi.nl/catalog/rma.php De koper maakt met het RMA formulier het retourkomen van zijn of haar product bekend bij het team van Rama Car Hifi.

 1. De betalingen die door de koper zijn verricht op het moment dat de overeenkomst ingevolge artikel 7.9 is herroepen, zal door Rama Car Hifi binnen 14 werkdagen nadat het gerouterneerde product is ontvangen, worden terugbetaald.

 1. UITGEZONDERDE PRODUCTEN:
  De afkoelingsperiode geldt niet in de volgende gevallen:
  - Aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt;
  - Cd's, datadragers etc waarvan de verzegeling is verbroken.

 1. Mocht een retourpakket onverhoopt niet bij ons aankomen, dan bent u, als afzender van het pakket aansprakelijk. Zorgt u er dus altijd voor dat het pakket met handtekening voor ontvangst (HVA) aan ons retour komt. Dit voorkomt onnodige discussies tussen ons, u en TNT post.

 1. Een bestelling kan voordat deze verzonden is kosteloos geannuleerd worden.


Artikel 8: Garantie/aansprakelijkheid

 1. De door Rama Car Hifi geleverde producten worden geleverd met een fabrieksgarantie. Een garantiebewijs met garantievoorwaarden wordt bij elk product bijgesloten. Op de fabrikant van het product rust uitsluitend de verplichting het product te herstellen of te vervangen.

 1. Bij een defect welke valt onder de fabrieksgarantiebepalingen zal Rama Car Hifi het product aan de fabrikant of aangewezen servicecentrum toezenden voor herstel of vervanging. Daarbij zal Rama Car Hifi de belangen van de koper naar beste kunnen behartigen, maar draagt geen verantwoordelijkheid voor de termijn waarbinnen de fabrikant voor herstel of vervanging zorg draagt. Rama Car Hifi is niet aansprakelijk voor de wijze van herstel of vervanging door de fabrikant. Wel zal Rama Car Hifi alles doen wat in haar mogelijkheid ligt om de belangen van de koper naar behoren te behartigen.

 1. Ten aanzien van aan slijtage onderhevige onderdelen bestaat geen aanspraak op herstel of vervanging. Eveneens zijn van aanspraak op herstel of vervanging uitgesloten overbelaste luidsprekers en draadbreuk. Ook voor ieder defect voortvloeiend uit onjuiste behandeling, gebrekkig onderhoud, blikseminslag, binnendringen van vloeistoffen, transportschade, vallen of stoten, ondeskundige montage en dergelijke geldt dat de koper geen aanspraak heeft op herstel of vervanging.

 1. Indien de koper door een gebrek in het geleverde product schade lijdt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, derhalve niet in de privé-sfeer, is Rama Car Hifi voor deze schade niet aansprakelijk, tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Rama Car Hifi of diens leidinggevende ondergeschikte.

 1. Rama Car Hifi is niet aansprakelijk voor schade aan geleverde producten die niet onder de garantiebepalingen van de fabrikant vallen. Rama Car Hifi is eveneens niet aansprakelijk voor de schade die buiten de in de garantiebepalingen van de fabrikant genoemde termijn vallen.

 1. De aansprakelijkheid van Rama Car Hifi is in ieder geval beperkt tot het verzekerde bedrag en de dekking van de door Rama Car Hifi gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Op verzoek zal Rama Car Hifi de polisvoorwaarden ter beschikking van de wederpartij stellen.

 1. Rama Car Hifi tracht binnen 20 werkdagen uitsluitsel te kunnen geven over de status en/of verdere afhandeling van een reparatieopdracht. De aanmelding van een reperatie via de mail (servicepagina) wordt veelal binnen 24 uur beantwoord, na ontvangst van het defecte product gaat de indicatietijd van 20 werkdagen in.

 1. Rama Car Hifi draagt geen verantwoordelijkheid voor de termijn waarbinnen de fabrikant voor herstel of vervanging zorg draagt, maar hanteert zelf wel een termijn waarna zij zelf actie onderneemt. De gemiddelde tijdsduur voor een herstel en/of vervangingsactie door de fabrikant is ongeveer 20 werkdagen, deze termijn is echter sterk afhankelijk van feestdagen en vakantieperiodes. Het team van Rama Car Hifi houdt deze termijn zo goed mogelijk in de gaten en zal bij ruime overschrijding vaak zelf al contact hebben opgenomen met de fabrikant. Nadat het artikel weer retour is bij Rama Car Hifi zal er met u contact worden opgenomen, zodat u het product weer kan afhalen. Indien u het product naar ons verzonden heeft zal Rama Car Hifi dit product u weer aanbieden via de pakketdienst.

 1. Rama Car Hifi alles doen wat in haar mogelijkheid ligt om de belangen van de koper naar behoren te behartigen. Mocht er ondanks alles een geschil ontstaan dan kan de koper geschillen voorleggen aan de bevoegde rechter in zijn of haar woonplaats of de plaats van zijn of haar keuze. .


Artikel 9: overmacht

 1. Onverminderd de overige aan Rama Car Hifi toekomende rechten, heeft Rama Car Hifi ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit aan de koper schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Rama Car Hifi gehouden is tot enige schadevergoeding.

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Rama Car Hifi kan worden toegerekend, omdat zij niet is te wijten aan haar schuld nog krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 10: communicatie

 1. Voor misverstaan, verminken, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Rama Car Hifi en de koper, is Rama Car Hifi niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Rama Car Hifi.


Artikel 11: toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Rama Car Hifi en de koper is Nederlands recht van toepassing.

 1. Indien de koper, uit welke hoofde ook, een of meer tegenvorderingen tegen Rama Car Hifi heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de koper af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens, indien de koper surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.


Artikel 12: wijziging van de voorwaarden

 1. Rama Car Hifi is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Rama Car Hifi zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijzigingen zijn medegedeeld.


Artikel 13: Klachten

 1. De melding van een eventuele klacht wordt veelal binnen drie werkdagen beantwoord. Hierbij zal Rama Car Hifi zich actief inzetten om de koper een gepaste oplossing te kunnen bieden. Indien er een vervolgtraject noodzakelijk is zal dit worden toegelicht door de medewerker van Rama Car Hifi.

 1. Rama Car Hifi alles doen wat in haar mogelijkheid ligt om de belangen van de koper naar behoren te behartigen. Mocht er ondanks alles een geschil ontstaan dan kan de koper geschillen voorleggen aan de bevoegde rechter in zijn of haar woonplaats of de plaats van zijn of haar keuze. .

Winkelwagen
U winkelwagen is leeg.